Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym SKŁ "Górnik"

odbytym 9 czerwca 2004 r.

 

W dniu 9 czerwca 2004 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sanockiego Klubu Łyżwiarskiego "Górnik".

Członkowie klubu ocenili czteroletnią działalność Zarządu, wybrali nowe władze i przyjęli Kierunki Działania na kolejna czteroletnią kadencję.

W czasie minionej kadencji zawodniczki i zawodnicy Górnika zanotowali  szereg wartościowych wyników sportowych. Zdobyli 79 medali na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym 42 złote, 20 srebrnych i 17 brązowych.

Uczestniczyli w zawodach międzynarodowych w tym w  XIX Igrzyskach Olimpijskich, Pucharze Świata , Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Juniorów.

        Osiągnięcia te, które były główną zasługą pracy trenerów oraz prawidłowa działalność Zarządu przyczyniły się do wysokiej oceny pracy klubu i przyjęcia przez Walne Zebranie  wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

Wybrane władze klubu:

             

Zarząd :

 1. Przewodniczący                -  Jarosław Adamczuk
 2. Z-ca Przewodniczącego     -  Piotr Lisowski
 3. Z-ca Przewodniczącego     -  Ryszard Szwast
 4. Sekretarz                            -  Tadeusz Mleczko
 5. Skarbnik                             -  Janusz Bojarczuk
 6. Członkowie:                       -  Barbara Koźma
 7.                                             -  Adam Hoszowski

 

              Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący                 -  Jacek Kluska
 2. Członkowie:                       -  Agnieszka Szałkiewicz
 3.                                             -  Edward Koźma

 

 

Kierunki Działania

Sanockiego Klubu Łyżwiarskiego "Górnik" w Sanoku -na lata 2004 2008

przyjęte na Walnym Zebraniu Członków w dniu 9 czerwca 2004 r.

 

 

Walne Zebranie Członków SKŁ "Górnik" stwierdza, że Kierunki Działania na lata 2000 2004 zostały zrealizowane prawidłowo. Klub prowadził działalność szkoleniową, wychowawczą, sportową i finansową, która zapewniała właściwą realizację zadań statutowych. Walne Zebranie wytycza na następną kadencję następujące  kierunki i zadania:

 

W sprawach organizacyjnych :

 1. Terminowo i systematycznie odbywać posiedzenia Zarządu. Omawiać na posiedzeniach najważniejsze, dla klubu, problemy i zadania
 2. Zapewnić kontrolno nadzorczą funkcję Zarządu w stosunku do pracy trenerów, księgowego, skarbnika i  sekretariatu klubu.
 3. Dbać o właściwe utrzymanie pomieszczeń: biura i szatni klubu. Zapewniać na bieżąco możliwości pracy sekretariatu: zaopatrywać w potrzebny sprzęt i materiały biurowe.
 4. Doprowadzić do zainstalowania w biurze Klubu Internetu.
 5. Ściśle współpracować z PZŁS, POZŁSz i W. MOSiR
 6. Utrzymywać kontakt z władzami samorzadowymi miasta i powiatu poprzez składanie informacji o pracy, wynikach sportowych i potrzebach klubu. Popularyzować osiągnięcia klubu w miejscowych środkach masowego przekazu.
 7. Na bieżąco współdziałać z zakładem patronackim SZGNiG w Sanoku.

 

W zakresie działalności  sportowo-wychowawczej:

 

 1. Starać się przekształcić grupy szkoleniowe zawodniczek i zawodników, w taki sposób, by tworzyły najbardziej efektywny system szkolenia i nie powodowały dublowania pracy trenerskiej.
 2. Dążyć do zwiększenia ilości trenujących zawodniczek i zawodników. Współpracować w tym zakresie z burmistrzem ds. oświaty oraz z dyrekcjami szkół. Jak najbardziej efektywnie wykorzystać możliwość funkcjonowania naszego klubu w klasach sportowych
 3. Dbać o właściwą pracę szkoleniową i wychowawczą, prowadzoną przez trenerów. Rozważyć możliwość zwiększenia ilości trenerów w klubie.
 4. Zapewnić możliwości treningowe, jednakowe dla wszystkich zawodników poprzez wyposażenie ich w potrzebny sprzęt treningowy i startowy.
 5. Czynić starania o pozyskiwanie od różnych sponsorów i zakładu opiekuńczego, funduszy na potrzeby klubu. Ustalić sposób nagradzania za osiągnięcia sportowe trenerów i zawodników.
 6. Dążyć do zapewnienia wyjazdów na zawody, na tory zagraniczne, najlepszym zawodnikom.
 7. Otoczyć właściwą opieką sekcję wrotkarską.
 8. Zapewnić stałą opiekę lekarską i ubezpieczeniową dla zawodników.
 9. Zorganizować obchody 25 lecia klubu oraz 20 lecia Zawodów Barbórkowych, uroczystościom tym nadać właściwą oprawę propagandowa i sportową..
 10. Spowodować terminowe , raz w roku opłacanie składek członkowskich przez wszystkich członków klubu. Zwolnić z opłacania składek zawodniczki i zawodników.