Rozdział i

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Sanocki Klub Łyżwiarski “Górnik”, w dalszej części zwane Klubem.

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto Sanok i sąsiednie gminy.

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Sanok.

§ 4
 1. Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie
  z niniejszym statutem, ustawą o kulturze fizycznej i ustawą prawo o stowarzyszeniach.
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw Klub może zatrudniać
pracowników.

§ 6
 1. Barwami Klubu są kolory: NIEBIESKI- POMARAŃCZOWY – ZIELONY – CZARNY.
 2. Klub używa odznak, znaków organizacyjnych i pieczęci zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami.

Rozdział iI

Cel, zadania i środki działania Klubu

§ 7
 1. Celem działania Stowarzyszenia jest promocja, popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportowych, a szczególnie łyżwiarstwa szybkiego, a także ochrona i promocja prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez sport. Działanie Klubu obejmuje szkolenie utalentowanych jednostek i stwarzanie im odpowiednich warunków do stałego podnoszenia poziomu umiejętności sportowych, propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój młodzieży ze społeczności lokalnych.
 2. Stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 8

Dla osiągnięcia celów określonych w § 7 statutu, Klub podejmuje następujące środki działania:

 1. Stowarzyszenie podejmuje krajową i międzynarodową współpracę z organizacjami sportowymi z krajów Unii Europejskiej, celem wymiany doświadczeń i umiejętności – organizowanie wspólnych szkoleń i zgrupowań sportowych.
 2. Przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad młodocianymi zawodnikami poprzez udzielanie
  pomocy w razie problemów szkolnych tj. stałe utrzymywanie kontaktu z wychowawcami i nauczycielami
  wychowania fizycznego zawodników, organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz zapewnia opiekę trenerską.
 3. Podejmuje działania na rzecz wspierania dzieci i młodzieży z najbiedniejszych rodzin, poprzez
  wyrównywanie szans, udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przyznawanie
  stypendiów i pomocy rzeczowej zawodnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zapewnia
  im dostęp do obiektów sportowych i sprzętu, zapewnia wypoczynek na równych zasadach.
 4. Inicjuje i prowadzi akcje, polegające m.in. na prowadzeniu szkoleń i prelekcji w zakresie przeciwdziałania
  nałogom z udziałem psychologa, pomoc zawodnikom z rodzin tzw. patologicznych, niepełnych, pochodzących
  z rodzin wielodzietnych, przeciwdziała patologiom społecznym wśród zawodników poprzez propagowanie
  uprawiania sportu.
 5. Promuje zdrowy tryb życia poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Stowarzyszenie
  organizuje wśród zawodników i instruktorów szkoleń w zakresie ochrony zdrowia, unikania urazów,
  prawidłowej rozgrzewki i udzielania pierwszej pomocy. Propaguje profilaktykę zdrowia zawodników
  poprzez przeprowadzanie systematycznych badań lekarskich, zapewnienie stałej opieki lekarskiej,
  zapewnienie dostępu do witamin, składników mineralnych, specjalnego odżywianie.
 6. Promuje talenty wśród dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych wywodzących się z lokalnych środowisk.
  Propagowanie inicjatyw i postaw do działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz szeroko rozumianej
  kultury fizycznej w społeczeństwie poprzez organizowanie zawodów otwartych, dokonywanie publikacji
  medialnych o osiągnięciach sportowych zawodników, wpływie sportu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
  Organizuje szkolenia sędziowskie z zakresu przepisów obowiązujących w danych dyscyplinach, podejmuje
  współpracę z innymi organizacjami sportowymi i samorządowymi w zakresie popularyzacji sportu i kultury
  fizycznej.
 7. Organizuje wyjazdy na zawody i zgrupowania sportowo-rekreacyjne, połączone z turystyką, zwiedzaniem
  oraz czynnym wypoczynkiem zawodników

Rozdział iII

Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

§ 9

Sanocki Klub Łyżwiarski “Górnik” w Sanoku zrzesza:

 1. członków zwyczajnych i uczestników,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.
§ 10
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat życia. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje się na zasadzie:
  • złożenia pisemnej deklaracji do Zarządu Klubu
  • podjęcia decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
 2. Uczestnikami Klubu są osoby niepełnoletnie – bez biernego i czynnego prawa wyborczego z wyjątkiem
  młodzieży w wieku 16-18 lat. Przyjęcie do Klubu następuje po złożeniu pisemnej deklaracji zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i popierające cele i zadania Klubu.
§ 11
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w rozwoju sportu
  młodzieżowego.
 2. Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 12

Członkowie zwyczajni oraz uczestnicy Klubu w wieku 16-18 lat mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu. W składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych w proporcji 2/3.
 2. Brać czynny udział w zawodach, imprezach sportowych i kursach organizowanych przez Klub.
 3. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także zgłaszać wnioski i postulaty.
 4. Korzystać ze sprzętu sportowego i urządzeń klubowych.
 5. Być wyróżnianymi i nagradzanymi przez władze Klubu.
§ 13
 1. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem pkt. l § 12.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego uprawnień pkt. l § 12.
§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.
 2. Dbanie o dobro i rozwój Klubu oraz realizacja jego celów i zadań w sekcjach sportu wyczynowego, zajęciach rekreacyjnych i innych formach działania.
 3. Ochrona i troska o własność klubową.
 4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 15

Członkowie honorowi i wspierający korzystają ze wszystkich praw i obowiązków członków zwyczajnych,
natomiast zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo i uczestnictwo ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
 2. Skreślenia z listy członków i uczestników Klubu.
 3. Wykluczenia z Klubu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 4. Rozwiązania się Klubu.
§ 17
 1. Członek (uczestnik) Klubu może być skreślony z listy jeżeli:
  • nie bierze czynnego udziału w realizacji działań statutowych,
  • nie płaci składek członkowskich.
 2. Członek (uczestnik) Klubu może być wykluczony, jeżeli w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub nie
  przestrzegał statutu.
 3. Członkom (uczestnikom) Klubu za wyróżniające wykonywanie zadań i obowiązków
  za aktywność oraz osiągnięcia sportowe przyznawane mogą być wyróżnienia
  i nagrody:
  • a) pochwała ustna lub pisemna,
  • b) dyplom, odznaka honorowa lub nagroda rzeczowa.
 4. W stosunku do członków i uczestników naruszających postanowienia statutu lub uchwały władz Klubu stosowane mogą być kary:
  • upomnienie ustne lub pisemne,
  • pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie.
§ 18
 1. W stosunkach pomiędzy Stowarzyszeniem, a jego członkami, członkami organów lub pracownikami
  Stowarzyszenia, oraz osobami, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
  drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami
  bliskimi” niedopuszczalne jest dokonywanie czynności, które stawiałyby w/w osoby w pozycji
  uprzywilejowanej w porównaniu z sytuacją osób trzecich, bądź też czynności, które z korzyścią dla tych osób
  odstępowałyby od ekwiwalentności świadczeń.
 2. W szczególności zabronione jest:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
  b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz
  ich osób bliskich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych
  warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to
  wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 3. Zakazane jest również dokonywanie przez Stowarzyszenie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
  usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich
  osoby bliskie.

Rozdział iV

Władze Klubu

§ 19
 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Klubu,
  c) Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności głosowania wymagana jest
  obecność co najmniej 50 % członków.
 4. W przypadku braku obecności w ustalonym terminie wymaganej liczby członków władze Klubu podejmują
  wiążące uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę zgromadzonych członków.
 5. Przepisy pkt. 3 i 4 nie dotyczą sytuacji określonych w § 32.
§ 20
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Zwyczajne odbywa się co 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołane może być na podstawie:
  a) uchwał Walnego Zebrania
  b) własnej inicjatywy Zarządu Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
  c) Wniosku co najmniej 50% członków, zgłoszonego Zarządowi
  d) na żądanie organu założycielskiego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie l miesiąca od zgłoszenia wniosku i rozpatrywać
  sprawy postawione we wniosku.
§ 21

Ordynację Wyborczą do władz Klubu oraz regulamin obrad ustala Walne Zebranie Członków.

§ 22
 1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  a) zaproszeni członkowie związków sportowych,
  b) inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie Kierunków i Programu Działania
 2. Uchwalanie zmian w statucie
 3. Uchwalanie budżetu Klubu
 4. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium.
 5. Wybór władz Klubu w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania
 6. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członka z listy członków Klubu.
 7. Uchwalanie na wniosek Zarządu wysokość składki członkowskiej.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez członków, uczestników lub ich rodziców oraz przez Zarząd
§ 24
 1. Zarząd Klubu składa się z 7 -13 członków, w tym:
  -prezesa,
  1-3 wiceprezesów,
  sekretarz i skarbnika.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie z zastrzeżeniem, że w skład Zarządu mogą być wybierani
  pracownicy zatrudnieni przez Klub ( szkoleniowcy, pracownicy administracyjni i ekonomiczni).
§ 25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarządzanie majątkiem i finansami.
 4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków oraz wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Klubu.
 5. Odbywanie posiedzeń co najmniej raz na kwartał.
 6. wnioskowanie o zatwierdzenie na Walnym Zebraniu wysokości składek członkowskich
 7. Bieżące kierowanie pracą sekcji sportowych i rekreacyjnych.
 8. Nagradzanie i karanie członków i uczestników klubu.
 9. Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowani mogą odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 26

Walne Zebranie może tworzyć komisje lub inne organy doradcze.

§ 27

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.

§ 28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. W skład Komisji
  Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu i pracownicy Klubu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej
  działalności Klubu przynajmniej raz w roku.
 3. Komisja może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu.
 4. W razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości Komisja określa terminy i sposób ich usunięcia.
 5. Komisja stawiać może wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, ma także prawo wnioskować
  do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.
§ 29

W przypadku ustąpienia członka władz Klubu (Zarząd, Komisja Rewizyjna) ich skład może być uzupełniony w
drodze kooptacji. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z
wyborów Walnego Zebrania.

Rozdział V

Majątek i fundusze Sanockiego Klubu Łyżwiarskiego “Górnik

§ 30
 1. Na majątek Klubu składają się:
  a) ruchomości,
  b) nieruchomości,
  c) fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a) składki członkowskie
  b) dochody uzyskiwane z działalności statutowej
  c) dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej
  d) dotacje, subwencje i darowizny.
§ 31

Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

§ 32

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub
Wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego przez niego księgowego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 33
 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% członków i podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.
 2. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia w tym zakresie uchwały przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić przeznaczenie majątku zgodnie z ustawą prawo o
  stowarzyszeniach i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.